مورمون‌ها

نویسنده آرمان رشدی     موضوع مقالات

دینی نوین به نام دین مورمون

تاریخچه‌

جوزف اسمیت‌، بنیانگذار

 بنیانگذار فرقه مورمونها شخصی بود به نام جوزف اسمیت‌. او در ۲۳ دسامبر ۱۸۰۵ در آمریکا چشم به جهان گشود. در ۱۵ سالگی‌، زمانی که با خانواده‌اش در نیویورک زندگی می‌کرد، به فکر کردن به موضوع نجات خود پرداخت‌. در آن زمان‌، در اثر فعالیت‌های گسترده کلیساهای پرزبیتری و باپتیست و متودیست‌، بیداری روحانی بزرگی در آمریکا به وجود آمده بود و هر یک از این کلیساها می‌کوشید عده بیشتری را به توبه و بازگشت به‌سوی خدا فرا خواند. در همین زمان بود که اسمیت به این می‌اندیشید که به کدامیک از این کلیساها بپیوندند.

…ادامه مطلب