تأملی بر ضرورت آگاهی

نویسنده آرمان رشدی     موضوع مسیحیت و کلیساهای آن

فصل ۱۱

تأملی بر ضرورت آگاهی از

تعالیم فرقه‌های مختلف مذهب پروتستان

اهمیت آگاهی از عقاید شاخه‌های مذهب پروتستان

گسترش جهان‌بینی

یادآوری این نکته ضروری است که هدف این مجموعه از مطالب این نیست که از اعتقادات فرقه خاصی دفاع کنیم یا فرقه خاصی را تخطئه نماییم. هدف صرفاً آشنایی با عقاید و آداب کلیساهای مختلف مسیحیت است. برای یک مسیحی هشیار و آگاه بسیار ضروری است که فارغ از تعصب، آراء سایر فرقه و حتی ادیان را مطالعه کند. این امر سبب می‌شود که جهان‌بینی گسترده‌تری بیابیم و بدانیم که دیگرانی نیز که خود را مسیحی می‌دانند و مسیح را در مقام پسر خدا و یگانه منجی می‌پذیرند، چرا در فروع، عقاید متفاوتی دارند یا به شکل خاصی عبادت می‌کنند. هیچیک از اینها بی‌علت نیست. محکوم کردن دیگران صرفاً به این علت که هر کس کلیسای خود را بر حق می‌داند، کاری است بسیار آسان. اما شخصی که دست به مطالعه می‌زند و با نگرش سایر فرقه‌های مسیحیت آشنا می‌شود، پی می‌برد که آنها به چه دلیل اینچنین اعتقاد دارند و اینچنین عبادت می‌کنند.

…ادامه مطلب